51

بدست whereischiz

منو نگاه نکن الان اینجور بیشعورم. قبلاً خیلی شعور داشتم. دیگه آقام که عمرشو داد به شما مجبور شدم ترک شعور کنم برم کار خرج خواهر برادرامو بدم.

گاندی هروقت آخر برج شعور کم میاورد از مَسود دستی می‌گرفت قرار بود آخر سال بشینن حساب کتاب کنن که دیگه کشتنش مَسودم به خانومش اینا چیزی نگفت.

Advertisements