49

بدست whereischiz

گاوم گاوای قدیم. دیگه این‌قدر گاو نبودن

مَسود گاوش اسب بود.

Advertisements